در قسمت توضیحات مربوط به ثبت سفارش هفت دهم یا پنج دهم بودن مداد اتود را قید کنید.