رنگ مورد نظر خود را در قسمت “توضیحات” مربوط به ثبت سفارش  قید کنید.