• Hip Hip Hooray 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2158| نویسنده: Beat Eisele, Catherine Yang Eisele, el al|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029363|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب، تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان، بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 6 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2146| نویسنده: Beat Eisele, Catherine Yang Eisele, el al|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029356|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب، تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان، بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 5 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 6: The Adventures of Tom Sawyer

  کد محصول: 2135|نویسنده: Mark Twain|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9781405842778|تعداد صفحات: 32

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث میشود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  15,000تومان25,000تومان
 • Hip Hip Hooray 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2145| نویسنده: Beat Eisele, Catherine Yang Eisele, el al|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029349|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب، تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان، بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 4 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2144| نویسنده: Beat Eisele, Catherine Yang Eisele, el al|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029332|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب، تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان، بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 3 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2143| نویسنده: Stephen M. Hanlon|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029325|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 2 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  کد محصول: 2142| نویسنده: Stephen M. Hanlon|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9789880029318|تعداد صفحات: 112

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  120,000تومان240,000تومان

  Hip Hip Hooray 1 + Workbook + CD (2nd Edition)

  120,000تومان240,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 5: The Swiss Family Robinson

  کد محصول: 2134| نویسنده: Johann David Wyss|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9781405855488|تعداد صفحات: 32

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث میشود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  15,000تومان25,000تومان

  Hip Hip Hooray Readers 5: The Swiss Family Robinson

  15,000تومان25,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 3: Jack and the Beanstalk

  کد محصول: 2133| نویسنده: Stephen M. Hanlon|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9780131001022|تعداد صفحات: 32

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث میشود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  15,000تومان25,000تومان

  Hip Hip Hooray Readers 3: Jack and the Beanstalk

  15,000تومان25,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 2: The Elves And The Shoemaker

  کد محصول: 2132| نویسنده: Barbara Hojel|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9780130197801|تعداد صفحات: 16

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث میشود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  15,000تومان25,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 1: Town Mouse and Country Mouse

  کد محصول: 2131|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9780130197832|تعداد صفحات: 16

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان و باعث میشود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یادبگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته میشود.
  15,000تومان25,000تومان
 • Hip Hip Hooray Starter + Workbook + CD

  کد محصول: 2112|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9780131826175|تعداد صفحات: 160

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستانهای جذاب در این کتاب، تدریس گرامر را آسان و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  85,000تومان170,000تومان

  Hip Hip Hooray Starter + Workbook + CD

  85,000تومان170,000تومان
 • Hip Hip Hooray Readers 4: The New Adventures of Tom Thumb

  کد محصول: 2130| نویسنده: Lynne Doherty Herndon|نوع کتاب: آموزشی کودکان|زبان: انگلیسی|ناشر: لانگمن|شابک: 9780194346481|تعداد صفحات: 32

  کتاب Hip Hip Hooray یک کتاب درسی 6 سطحی پایه ای است که شامل داستان های  جذاب برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان در هدف موفقیت در زبان انگلیسی می شود. داستان های جذاب در این کتاب،تدریس گرامر را آسان می کند و باعث می شود دانش آموزان گرامر را بهتر و راحت تر درک کنند و یاد بگیرند. روند شکل گیری و گردآوری قدم به قدم هر چهار مهارت به گونه ای طراحی شده است که هم برای زبان آموزان و هم برای مدرسان،بسیار ساده تدریس و یادگرفته می شود.
  15,000تومان25,000تومان

منو اصلی