• English 900: A Basic Course 6

  کد محصول: 4104|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 6 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 6

  77,000تومان110,000تومان
 • English 900: A Basic Course 5

  کد محصول: 4103|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 5 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 5

  77,000تومان110,000تومان
 • English 900: A Basic Course 4

  کد محصول: 4102|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 4 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 4

  77,000تومان110,000تومان
 • English 900: A Basic Course 3

  کد محصول: 4101|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 3 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 3

  77,000تومان110,000تومان
 • English 900: A Basic Course 2

  کد محصول: 4100|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 2 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 2

  77,000تومان110,000تومان
 • English 900: A Basic Course 1

  کد محصول: 4099|نویسنده: inc. english language services|نوع کتاب: آموزشی|ناشر: Collier Macmillan| جلد 1 از 6 مجموعه English 900

  این دوره یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد ترین دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است، English 900 در برگیرنده محتوای آموزشی از سطح ابتدایی تا متوسط می باشد که هر درس نیز شامل متون، فعالیت ها و فایل شنیداری به همراه راهنمایی برای معلم ها می باشد.
  77,000تومان110,000تومان

  English 900: A Basic Course 1

  77,000تومان110,000تومان

منو اصلی